Erica Schaper
Tromplaan 9
3931AG Woudenberg
06 20446934

Schaper Interim Management – Opdrachten

Erica Schaper heeft onder andere de volgende opdrachten uitgevoerd:
 
Opdrachtgever: LMC VO-onderwijs Rotterdam (8.650 leerlingen, 1.200 fte, omzet € 85 miljoen)

Positie :

adviseur Raad van Toezicht, lid/voorzitter College van Bestuur a.i.

Opdracht:

• Adviseur: analyseer de volgende zaken:
o Is LMC financieel-organisatorisch in control?
o Heeft LMC de kwaliteit van het onderwijs onder controle?
o Draagt het beoogde investeringsprogramma bij aan verbeteringen op bovenstaande onderdelen?
o Is de structuur en de bemensing van het management doelmatig?

• CvB a.i.: implementatie advies LMC 3.0, leider transitieprogramma en portefeuilles financiën en HRM.

Resultaten:

Strategische heroriëntatie, traject herschikking portfolio opleidingen en locaties (schaalvergroting), professionalisering besturing en P&C-cyclus, herziening reallocatie middelen, early warning system kwaliteit, reductie management en ondersteuning, centralisatie huisvesting, traject insourcen administratie en nieuwe systemen HRM en financiën ingezet, werving nieuw CvB.

Opdrachtgever:

Hanzehogeschool Groningen

Positie:

Interimdirecteur stafbureau Onderwijs en Onderzoek

Opdracht:

• Stafbureau inhoudelijk aan laten sluiten bij nieuw strategisch beleidsplan.
• Stafbureau meer vraaggestuurd laten werken: vraag van CvB, Schools en Kenniscentra is leidend.
• Efficiencyslag: besparing € 500k, 10 fte.

Resultaten:

Transitieplan vastgesteld, start implementatie, beperking basisdienstverlening, meer maatwerk, integrale advisering, kennisdeling, cultuuromslag, reductie nagenoeg gerealiseerd.

Opdrachtgever: Hogeschool INHolland

Positie:

Transitiemanager

Opdracht:

Verbeteren performance van unit Agriculture Delft (meer studenten, focus in onderwijsaanbod, betere kwaliteit onderwijs en toekomstvaste exploitatie) en coachen van de nieuwe manager

Resultaten:

 

• meerjarenprognose (scenario’s instroom studenten gerelateerd aan bekostiging en onderwijsmodel).
• nieuw besturingsmodel en coachend leiderschap
• sterk verbeterd rendement en goed ingeregelde planning&controlcyclus.
• groei instroom van 40 procent.
• verbeterd accreditatieproces en kwaliteitszorgsysteem.
• cultuuromslag bij docenten van taakgericht naar resultaatgericht werken.
• toekomstgerichte positionering unit binnen INHolland.

Opdrachtgever:

Novem Onderwijs – Rutger van Herpen, twee stichtingen voor primair onderwijs

Positie:

adviseur College van Bestuur

Opdracht:

Inhoudelijk en procesmatig begeleidingen van fusietraject.

Resultaten:

• Intentieverklaring
• strategische agenda
• fusieplan
• besturingsmodel
• procesbegeleiding.

Opdrachtgever:

Adviesbureau Hoogendijk, een bureau dat beroepsopleidingen en trajecten verzorgt op het gebied van loopbaancoaching en executive coaching

Positie:

interimdirecteur Adviesbureau Hoogendijk

Opdracht:

Groei in de omzet voorbereiden en organisatie daarop inrichten, commercieel directeur werven.

Resultaten:

 

• portfolioanalyse product-marktcombinaties
• marketingstrategie
• financiële meerjarenprognose
• ICT-strategie, voorbereiding keuze softwarepakket.
• nieuwe commercieel directeur aangezocht en ingewerkt
• verhuizing voorbereid.

Opdrachtgever:

ROC Noorderpoort College

Positie:

kwartiermaker contractactiviteiten

Opdracht:

Advies geven over herpositionering van de contractactiviteiten

Resultaten:

 

• marktverkenning en portfolioanalyse van huidige activiteiten
• benchmark contractactiviteiten bij andere ROC's
• scenario's voor besturing, organisatie en inzet van mensen en middelen
• onderbouwd advies voor keuze scenario.